Bezpieczna Przystań Gdynia - Komenda Miejska Policji w Gdyni

Bezpieczna Przystań Gdynia

Bezpieczna Przystań Gdynia

Gdyński Policyjny Program Prewencyjny "Bezpieczna Przystań - Gdynia 2017-2019" podzielony jest na 7 obszarów tematycznych:

 1. bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania,
 2. bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej,
 3. bezpieczeństwo w szkole,
 4. przemoc w rodzinie i inne przejawy patologii społecznej,
 5. bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 6. bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,
 7. ochrona dziedzictwa narodowego.

W każdym z wymienionych obszarów określono zadania i sposób realizacji, a także wskazano partnerów koniecznych do osiągnięcia zakładanych celów. Dla realizacji niektórych zadań konieczne będzie zawarcie porozumień pomiędzy właściwymi podmiotami.

Pierwszy program zainicjowano w 2005 r. Kolejne edycje realizowano w latach 2008-2016. Główny ciężar zadań spoczywa na Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni, która zapewnia przede wszystkich koordynację działań, pozyskuje nowych partnerów oraz poszukuje skutecznych metod zapewniających uzyskanie zakładanych celów.
Głównym Partnerem są władze samorządowe reprezentowane przez poszczególne Wydziały Urzędu Miasta.

Do ważnych podmiotów zaangażowanych w program należą:

 1. Straż Miejska w Gdyni
 2. Placówka Straży Granicznej w Gdyni
 3. Straż Pożarna

Do głównych przedsięwzięć w ramach programu należą min.:

 • Kierowanie do służby patrolowej policjantów pełniących służbę w czasie ponadnormatywnym przede wszystkim w centrum miasta, środkach komunikacji miejskiej, wspólne patrole z ratownikami WOPR, funkcjonariuszami SOK SKM.
 • Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, których zadaniem jest reagowanie głównie w przypadkach przemocy domowej. W skład zespołu wchodzi policjant, strażnik miejski oraz pracownik socjalny MOPS.
 • Aktywne wykorzystywanie informacji na temat zagrożeń uzyskiwanych od mieszkańców przekazywanych do Komendy Miejskiej Policji w Gdyni za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • Realizacja koncepcji spotkań z lokalną społecznością /debaty społeczne z udziałem dzielnicowych i właściwych Komendantów Komisariatów Policji.
 • Realizacja program pt: "Policyjna Foczka Uczy Zasad Bezpieczeństwa" skierowanego do wszystkich uczniów klas I szkół podstawowych publicznych i niepublicznych (jedyny program w Polsce obejmujący swym zasięgiem wszystkie szkoły na terenie gminy).
 • Realizacja "Małych Form Teatralnych". Uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, świetlic socjoterapeutycznych prezentują krótkie przedstawienia dotyczące takich zagrożeń jak narkomania, alkoholizm, przemoc itp.
 • Realizacja "Krótkich Form Filmowych". Uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, świetlic socjoterapeutycznych prezentują krótkie filmy dotyczące takich zagrożeń jak cyberprzestępczość, przemoc rówieśnicza oraz ochrona praw autorskich.
 • Przeprowadzenie zajęć z uczniami przez policjantów w tych klasach, gdzie istnieją problemy np. związane z przemocą, zagrożeniem demoralizacją.
 • "Dni Otwarte Komendy", na które są zapraszane dzieci przede wszystkim szkół podstawowych. Uczniowie zapoznają się z pracą policjantów na wybranych stanowiskach.
 • Wspólna interwencja - przeprowadzenie interwencji domowych, gdzie wystąpiła przemoc przez policjantów i psychologów.

Gdyński Policyjny Program Prewencyjny "Bezpieczna Przystań - Gdynia" jest tożsamy z rządowym programem ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej". Osiągnięcie wszystkich zakładanych celów, będzie możliwe jedynie pod warunkiem aktywnej i szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy podmiotami, które wyraziły chęć przystąpienia do jego realizacji.