ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA W GDYNI - SEiRP Koło w Gdyni - Komenda Miejska Policji w Gdyni

SEiRP Koło w Gdyni

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA W GDYNI

W dniu 10 marca 2020 r. w restauracji Morskiego Instytutu Rybackiego przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni przeprowadzono Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Gdyni. W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Jan Pietruszewski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni, Hieronim Brzozowiec – I Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni oraz Bożena Bieda - Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów KWP w Gdańsku.

Pani Prezes Koła - Małgorzata Górska  na wstępie przywitała zaproszonych gości oraz przybyłych członków. W następnej kolejności przedstawiła sprawozdanie z działalności  za 2019 r. Praca Zarządu Koła w 2019r. skierowana była w szczególności na organizację i promocję życia kulturalnego oraz wypoczynku członków Koła, na wspieraniu i udzielaniu pomocy członkom którzy znaleźli się  w trudnych sytuacjach życiowych, jak również na pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych. Po prezentacji sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego, oraz komisji rewizyjnej, przystąpiono do podjęcia uchwał w przedmiotowych sprawach, oraz udzielenia absolutorium które zostały przyjęte jednogłośnie. Po głosowaniach Pani M. Górska przedstawiła plan pracy na 2020r.

W następnej kolejności głos zabrał I Wiceprezes ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni Hieronim Brzozowiec – na wstępie omówił wprowadzone zmiany aktualnego Statutu Stowarzyszenia, które weszły w życie postanowieniem SR dla Miasta St. Warszawy w Warszawie z dnia16.10.2019 roku.  Przedstawił aktualną sytuację seniorów, emerytów policyjnych, którzy w dalszym ciągu objęci są ustawą represyjna oraz zakres udzielanych im na bieżąco pomocy prawnych. W kolejnym wystąpieniu głos zabrał Prezes ZW SEiRP Jan Pietruszewski, omówił sprawy realizowane przez Zarząd Stowarzyszenia w tym spotkań z Komendantem Wojewódzkim za rok 2019.  Przedstawił ostatnio zaistniałą zmianę na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego w Gdańsku. Ponownie omówił obowiązujące zasady dotyczące korzystania z funduszu socjalnego, oraz przypomniał o możliwości skorzystania z przekazania 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego  jaką  jest Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Następnie głos zabrała Wiceprzewodnicząca ZW NSZZP w Gdańsku Bożena Bieda, w swoim wystąpieniu podziękowała za dotychczasową wspaniałą współpracę z Kołem SEiRP w Gdyni, przede wszystkim w zakresie prowadzonych dla seniorów szkoleń komputerowych i językowych informując iż w dalszym ciągu będą kontynuowane tego rodzaju szkolenia. Następnie przystąpiła do uroczystego wręczenia Pani Prezes Małgorzacie Górskiej, przyznanego na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, w uznaniu za postawę cechującą się patriotyzmem o działalnością na rzecz NSZZ Policjantów „Krzyża Niepodległości” z okazji 100lecia Odzyskania Niepodległości.

Po części oficjalnej Prezes M. Górska zaprosiła na drugą część, tj spotkanie integracyjne zorganizowane z okazji Dnia Kobiet. Dla uczczenia tego doniosłego dnia członkowie Zarządu Koła, wszystkim kobietom złożyli życzenia i wręczyli kwiaty, po których nastąpiła część integracyjna przy poczęstunku.

Podczas spotkania członkowie mile spędzili czas wspominając wspólne chwile spędzone w służbie oraz omawiając bieżące sprawy dot. seniorów.   

Na zakończenie spotkania Prezes serdecznie podziękowała koleżankom i kolegom za udział w spotkaniu i aktywne angażowanie się w prace Zarządu Koła w 2019 roku, życząc wszystkim a w szczególności Paniom Miłego Dnia.

 

Tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus
Zdjęcia: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus