Gizmnazjum - szkoła bezpieczna - Policja radzi - Komenda Miejska Policji w Gdyni

Policja radzi

Gizmnazjum - szkoła bezpieczna

Gimnazjum - szkoła bezpieczna

 

Spis

 1. Gimnazjum - szkoła bezpieczna
 2. Odpowiedzialność karna
   

1. Gimnazjum - szkoła bezpieczna

 

Jeśli masz problemy w szkole, czujesz się zagrożony

PAMIĘTAJ: nie jesteś sam. Są osoby, które potrafią Ci pomóc: wychowawca, pedagog szkolny, policjant.

Nikt nie ma prawa naruszać Twojej godności osobistej, używać wobec Ciebie przemocy ani zabierać należących do Ciebie rzeczy.

 

Przemoc to nie tylko

 • bicie, kopanie,
 • szarpanie,
 • opluwanie,
 • wymuszanie pieniędzy,
 • ale także grożenie pobiciem,
 • szantażowanie ( np. umieszczeniem w Internecie kompromitujących informacji),
 • to obrzucanie wyzwiskami,
 • obrażanie
 • inne.

 

MASZ PRAWO:

 • żyć i uczyć się w zdrowym i bezpiecznym środowisku;
 • reagować  na przemoc i agresję tylko w sposób zgodny z prawem;
 • szukać wsparcia w trudnej sytuacji;
 • mówić nie, kiedy ktoś namawia Cię do popełnienia przestępstwa.

 

2. Odpowiedzialność karna?

Przed sądem rodzinnym odpowiada ten, kto:

 • dokonał czynu karalnego w wieku 13-17 lat;
 • jest zagrożony demoralizacją i jest w wieku do 18 lat.

Są też sytuacje, kiedy młody człowiek może odpowiadać przed sądem dla dorosłych już po ukończeniu 15 lat.

Mówi o tym art. 10 § 2 Kodeksu Karnego np. za zabójstwo, ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, np. spowodowanie pożaru oraz za dokonanie rozboju;

 Czynami karalnymi są przestępstwa, m.in.:

 • spowodowanie u drugiej osoby naruszenia czynności narządu ciała lub spowodowanie rozstroju zdrowia- art. 157 KK;
 • udział w bójce lub pobiciu (także wzywanie i zagrzewanie uczestników do walki- art. 158 KK);
 • zmuszanie drugiej osoby do określonego zachowania wbrew woli tej osoby- art. 191 KK;
 • podrabianie i przerabianie dokumentu np. legitymacji szkolnej- art. 270 KK ;
 • kradzież cudzej rzeczy- art. 278;
 • rozbój – art. 280KK ( kradzież z użyciem przemocy lub groźby) np. telefonu komórkowego, i – poda itp.

       Mając konflikt z prawem w młodości, możesz nie otrzymać wymarzonej pracy  w przyszłości.

 

Zagrożenie demoralizacją, to wg Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zachowania naruszające zasady współżycia społecznego, systematyczne wagarowanie, używanie alkoholu i narkotyków, prostytucja, włóczęgostwo, popełnienie czynu zabronionego lub udział w grupie przestępczej.

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi…

… zabrania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (…) osobom do lat 18;

 

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii przestępstwem jest:

 • wprowadzanie do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych; 
 • udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej;
 • ułatwianie albo umożliwianie ich użycia albo nakłanianie do tego.

 

Picie alkoholu przez młodzież, zażywanie narkotyków, są bardzo często wstępem do innych, ryzykownych zachowań, prowadzących do przemocy, agresji, łamania prawa (kradzież, rozbój, niszczenie mienia np. grafitti).

W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji KAŻDY powinien powiadomić rodziców lub opiekunów nieletniego (dziecka, nastolatka), szkołę, policjanta ds. nieletnich czy sąd rodzinny.